Философ: Covid-19 е дежавю на Черната смърт от ХIV век

- Advertisement -

Проф. Цо­чо Бо­яджи­ев от Фи­ло­соф­ския фа­кул­тет на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­ски“ излезе с интересна информация относно сегашния коронавирус, информира Standartnews.com. Според него, Covid-19 вече е преминал през света пред XIV век като т.н „Черна смърт“.

По думите му, настоящата изо­ла­ци­я­та, пре­къс­на­ти­те со­ци­ал­ни кон­так­ти, ко­и­то се случ­ват се­га, са съ­що ка­то по време на чумните епидемии през Сред­но­ве­ко­ви­е­то. Но тогава жи­во­тът е бил по-зат­во­рен в оп­ре­де­ле­на об­щност. И раз­ви­ти­е­то на епи­де­ми­я­та е би­ло по-сла­бо, за раз­ли­ка от то­ва в гло­бал­ния свят. И тогава обаче климатът се отчита като фактор за появата на заразата.

 „Има един до­ку­мент от ме­ди­цин­ска ко­ми­сия в Сор­бо­на­та, наз­на­че­на да из­след­ва при­чи­ни­те за чум­на­та епи­де­мия от сре­да­та на XIV век. Ме­ди­ци­те я свър­зват с ня­как­ви кли­ма­тич­ни про­ме­ни. Го­ля­ма­та чум­на епи­де­мия, ко­я­то из­бух­ва в сре­да­та на XIV век – през 1348 г., свар­ва на­се­ле­ни­е­то не­под­гот­ве­но, както и сега се случи за много държави. В За­пад­на Ев­ро­па е има­ло чум­ни епи­де­мии до VII век и след то­ва из­чез­ват. Це­ли 7 ве­ка ня­ма и сле­да от та­зи бо­лест в Ев­ро­па. По­я­ва­та е пре­диз­ви­ка­ла го­лям шок. Ос­вен то­ва раз­ме­рът на епи­де­ми­я­та, на­ре­че­на Чер­на­та смърт, е стра­хо­вит – из­ми­ра ед­на тре­та от на­се­ле­ни­е­то на Ев­ро­па, ко­е­то е страш­но“, разказва философът.

Той е на мнение, че пандемията от COVID-19 води до големи промени, но не би­ва да се аб­со­лю­ти­зи­ра, ка­то се каз­ва: „Све­тът ве­че ня­ма да е съ­щи­ят“.

„Аз се драз­ня, но съ­щев­ре­мен­но раз­би­рам, а дъл­бо­ко в се­бе си одоб­ря­вам то­ва, че ин­сти­ту­ци­и­те, ан­га­жи­ра­ни с бор­ба­та сре­щу пан­де­ми­я­та, из­бяг­ват да пра­вят ка­те­го­рич­ни прог­но­зи. Из­пол­зват се ма­те­ма­ти­чес­ки мо­де­ли, пра­ви се дос­та пред­паз­ли­во. То­ва е ум­но по­ве­де­ние. Ма­кар че ме драз­ни. Ис­кам да ми ка­жат: две сед­ми­ци още ще си сто­иш вкъ­щи и след то­ва ве­че ще мо­жеш да из­пи­еш ед­на би­ра на спо­койс­твие на­вън“, уточни проф. Бояджиев.

Той стига и до по-сериозни разсъждение, че е рис­ко­ва­но  при­е­ма­не­то на та­ки­ва рес­трик­тив­ни мер­ки, как­ви­то се­га има. За­що­то не е из­клю­че­но на влас­ти­ма­щи­те да им ха­ре­са пос­лу­ша­ни­е­то на хо­ра­та, зат­во­ре­нос­тта, изо­ли­ра­нос­тта.

Най-нат­рап­ва­ща­та се ду­ма покрай епидемията от коронавирус е из­пи­та­ние. Из­пи­та­ние на на­шия ин­те­лект, на на­ши­те ду­хов­ни си­ли. Го­тов­ност да при­е­мем то­ва из­пи­та­ние и да не се пре­да­ва­ме. За­що­то, как­то каз­ва един от ге­ро­и­те на пи­са­те­ля Ди­ми­тър Бо­чев: „Жи­во­тът сам по се­бе си е тол­ко­ва жа­лък, че не си стру­ва да му се пре­да­ва­ме“. 

Прегледана: 3079

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече