МОН се разпореди: Онлайн часовете от 20 до 40 минути според възрастта на децата

- Advertisement -

За да се обучава електронно от разстояние, ученикът ще подава заявление до директора с декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ

Когато се наложи превключване към електронно обучение, онлайн часовете за децата от 1-ви до 4-ти клас ще са по 20 минути. Само за най-големите от 8-ми до 12-и клас продължителността на учебните часове ще могат да са по 40 минути. Това предвиждат промени в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, обнародвани на 2-ри октомври в „Държавен вестник“.

Те уреждат подробностите около обучението от разстояние в електронна среда, към което ще се преминава при извънредно положение, карантиниране на паралелки и др. и което вече бе регламентирано с промени в училищния закон.

Обучението в дистанционна форма може да е синхронно или несинхронно (наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици). Учебното време в дистанционните учебни часове ще включва времето за провеждане на урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или извън урока, пише в наредбата.

Според нея продължителността на дистанционния учебния часза всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в е-среда няма да може да надвишава: 20 минути в началния етап, 30 минути в прогимназиалния етап и 40 минути в гимназиалната степен. При несинхронно обучение времето за дистанционните учебни часове няма да може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.

Самата дистанционна форма на обучение ще се осъществява от училища, които са заявили в РУО-тата възможност да осигуряват дистанционна форма на обучение по етапи и степени на образование, както и от училища, включени в списък, утвърден със заповед на просветния министър (т.нар дистанционни центрове).

Промените добавят цял раздел, посветен на обучението от разстояние в електронна среда. Те повтарят поправките в училищния закон относно случаите, в които ученик ще може да се обучава от разстояние – при извънредни обстоятелства, когато присъственият образователен процес е преустановен, по здравословни причини на ученика – до 30 дни и над 30 дни в три случая – ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му, или това на лица, с които той живее на един адрес, както и по избор на ученика или родителя след разрешение на началника на РУО. Въпросното е-обучение ще се осъществява от училището, в което са записани учениците, но ако то няма такава възможност – от друго училище, което предлага такова обучение, което ще се определя от РУО-то.

За да се обучава електронно от разстояние, ученикът ще подава заявление до директора с декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ (в случаите, когато рискът за здравето е причината). Ако училището може да осигури обучение от разстояние директорът следва да информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението. Ако не може – в същия срок трябва да изпрати документите на началника на РУО за проучване на възможностите друго училище да осигури обучението. Началникът на РУО-то ще информира родителя за съответните възможности не по-късно от 3 работни дни от датата на подаване на заявлението, като разрешението за подобно обучение ще зависи от успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната година. Е-обучението би следвало да стартира до 7 дни от подаване на заявлението.

Когато причината е личното желание на ученика, родителят трябва да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението, да поддържа редовна комуникация с училището, да се осведомява за развитието на ученика, да осигури редовното му участие и да подпомага самоподготовката му. До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети. Електронното обучение ще се прекратява освен по желание на ученика, и при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение, както и при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

Когато ученик се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда от друго училище, въпросното учебно заведение ще осигурява наблюдение на уроци по учебните предмети от задължителната подготовка, а взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на ученика ще се осъществяват от учители в училището, в което е записан ученикът.

До края на учебната 2020/21 г. обучението от разстояние ще може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка.

Промените разрешават училищата да организират последователни учебни часове с почивка между тях (което се случва и сега в някои училища) – това ще става по решение на педагогическия съвет на училището и като временна мярка, но за не повече от два учебни часа, с цел осигуряване на почивка по различно време на учениците от различните паралелки и за ограничаване на контактите и струпването между тях. Когато в училището е организирано обучение от разстояние, ученик, който се обучава в самостоятелна форма, ще може по желание да наблюдава синхронен урок, без да взаимодейства с учителя и с останалите ученици.

Източник: „СЕГА“

Прегледана: 46301

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече